Bachelor në Drejtësi

Semestri 1 Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 ALB 101 Gjuhë Shqipe I A 4.00 5.00
2 EFL 101 Anglisht I D 5.00 5.00
3 LAW 101 Filozofi e së Drejtës A 3.00 5.00
4 LAW 103 Histori e Institucioneve A 3.00 5.00
5 LAW 111 E Drejta Publike B 3.00 5.00
6 LAW 113 E Drejtë Romake B 3.00 5.00
Semestri 2 Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 ALB 102 Gjuhë Shqipe II A 4.00 5.00
2 ECO 104 Ekonomi Politike C 3.00 5.00
3 LAW 102 Historia e Shtetit dhe së Drejtës A 3.00 5.00
4 LAW 104 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative D 3.00 5.00
5 LAW 112 E Drejtë Kushtetuese B 3.00 5.00
6 LAW 122 E Drejtë Civile I B 3.50 5.00
Semestri 3 Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 LAW 205 Legal English E 3.00 5.00
2 LAW 221 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore B 4.00 5.00
3 LAW 223 E Drejtë Civile II B 3.50 5.00
4 LAW 225 E Drejta Familjare B 3.00 5.00
5 LAW 231 E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme B 3.50 5.00
Semestri 4 Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 LAW 212 Human Rights A 3.00 4.00
2 LAW 214 International Public Law B 3.00 5.00
3 LAW 216 E Drejtë Administrative B 4.00 6.00
4 LAW 222 E drejta e detyrimeve B 4.00 6.00
5 LAW 232 E Drejta Penale, Pjesa e Posacme B 3.50 5.00
Semestri 5 Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 LAW 311 The European Union Law B 3.00 5.00
2 LAW 320 E Drejta Financiare B 3.00 4.00
3 LAW 321 E Drejta Tregtare B 4.00 6.00
4 LAW 331 Procedurë Penale B 4.00 6.00
5 LAW 333 Kriminologji/Penologji B 3.00 5.00
Semestri 6 Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 LAW 302 Punimi i Diplomës E 1.00 6.00
2 LAW 322 Procedurë Civile B 4.00 6.00
3 LAW 324 International Private Law B 3.00 5.00
4 LAW 340 Praktikë Profesionale B 3.00 5.00
Semestri me zgjedhje Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 EFL 103 Anglisht e Avancuar I C 5.00 5.00
2 LAW 202 Barazia Gjinore dhe Ligji C 3.00 4.00
3 LAW 204 Sociology of Law D 3.00 4.00
4 LAW 206 Law and Politics C 3.00 4.00
5 LAW 224 E Drejta Agrare C 3.00 4.00
6 LAW 228 Pronësi Intelektuale C 3.00 4.00
7 LAW 301 Comparative Legal System C 3.00 4.00
8 LAW 303 Ligji dhe Psikologjia C 3.50 4.00
9 LAW 306 Albanian Law and EU C 3.00 4.00
10 LAW 313 Comparative Constitutional Law C 3.00 4.00
11 LAW 323 E Drejta Bankare C 3.00 4.00
12 LAW 325 E Drejtë e Falimentimit C 3.00 4.00
13 LAW 326 Comparative Private Law C 2.00 4.00
14 LAW 328 E Drejtë e Konsumatorit C 3.00 4.00
15 LAW 332 International Criminal Law C 3.00 4.00
16 LAW 334 E Drejta Penale Evropiane C 3.00 4.00
17 LAW 336 Comparative Criminal Law C 3.00 4.00
18 LAW 338 Kriminalistikë C 3.00 4.00
19 PLS 101 Hyrje në Shkencat Politike C 3.00 5.00