Integrated Program of Second Cycle Studies “Master of Science in Law”

Semester 1 Code Name Type Credits ECTS
1 LAW 101 Histori e Institucioneve A 3.00 5.00
2 LAW 103 Gjuhe e Huaj Juridike I D 3.00 5.00
3 LAW 111 Roman Law A 2.50 5.00
4 LAW 113 E Drejtë Publike I A 2.50 5.00
5 LAW 115 E Drejtë Kushtetuese I A 3.50 5.00
6 PLS 101 Introduction to Political Sciences A 3.00 5.00
Semester 2 Code Name Type Credits ECTS
1 ECO 102 Hyrje ne Ekonomi A 3.00 5.00
2 LAW 102 History of Albanian State and Law A 3.00 5.00
3 LAW 104 Gjuhe e Huaj Juridike II D 3.00 5.00
4 LAW 108 Filozofi e së Drejtës A 3.00 5.00
5 LAW 114 E Drejtë Publike II A 2.50 5.00
6 LAW 116 E Drejtë Kushtetuese II A 3.50 5.00
Semester 3 Code Name Type Credits ECTS
1 LAW 211 E Drejtë Administrative I B 3.50 6.00
2 LAW 213 E Drejtë Familjare I B 2.50 4.00
3 LAW 215 Të Drejtat dhe Liritë Themelore te Njeriut A 3.50 6.00
4 LAW 221 E Drejte Financiare B 2.50 4.00
5 LAW 225 E Drejtë Civile I B 3.50 6.00
Semester 4 Code Name Type Credits ECTS
1 LAW 202 Metoda Kërkimore A 3.00 4.00
2 LAW 204 Prokurim Publik B 3.00 4.00
3 LAW 212 E Drejtë Administrative II B 3.50 6.00
4 LAW 214 E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme B 3.50 6.00
5 LAW 216 E Drejtë Familjare II B 3.00 4.00
6 LAW 226 E Drejtë Civile II B 3.50 6.00
Semester 5 Code Name Type Credits ECTS
1 LAW 301 E Drejte Ndërkombëtare Publike I B 3.00 6.00
2 LAW 303 E Drejtë Penale, Pjesa e Posaçme I B 3.50 6.00
3 LAW 305 E Drejta e Detyrimeve I B 3.50 6.00
4 LAW 311 E Drejtë e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore I B 3.00 6.00
5 LAW 317 Procedurë Civile I B 3.50 6.00
Semester 6 Code Name Type Credits ECTS
1 LAW 302 E Drejte Ndërkombëtare Publike II B 3.00 6.00
2 LAW 304 E Drejtë Penale, Pjesa e Posaçme II B 3.50 6.00
3 LAW 306 E Drejta e Detyrimeve II B 3.50 6.00
4 LAW 312 E Drejtë e Punës dhe Sgurimeve Shoqërore II B 3.00 6.00
5 LAW 318 Procedurë Civile II B 3.50 6.00
Semester 7 Code Name Type Credits ECTS
1 LAW 401 Etika Ligjore C 3.00 4.00
2 LAW 411 Procedurë Penale I B 3.50 6.00
3 LAW 413 Pronësia Intelektuale C 3.00 4.00
4 LAW 415 Ekzekutimi i Vendimeve Penale B 3.00 4.00
5 LAW 421 Politikat dhe Institucionet e BE C 3.00 6.00
6 LAW 423 E Drejtë e Shoqërive Tregtare I B 3.50 6.00
Semester 8 Code Name Type Credits ECTS
1 LAW 412 Procedurë Penale II B 3.50 6.00
2 LAW 414 E Drejta Kibernetike D 3.50 6.00
3 LAW 422 E Drejtë Substanciale e BE C 3.00 6.00
4 LAW 424 E Drejtë e Shoqërive Tregtare II B 3.50 6.00
5 LAW 442 Kriminologji - Penologji B 3.00 6.00
Semester 9 Code Name Type Credits ECTS
1 LAW 501 Organizatat Ndërkombëtare dhe Zgjidhja Ligjore e Konflikteve C 3.00 5.00
2 LAW 503 Praktikë / Klinikë Ligji I D 1.00 6.00
3 LAW 511 E Drejta Ndërkombëtare Private B 3.00 5.00
4 LAW 513 E Drejtë Ndërkombëtare Penale C 3.00 4.00
5 LAW 515 E Drejta Penale e Krahasuar B 3.00 5.00
6 LAW 517 E Drejta e Arbitrazhit B 3.00 5.00
Semester 10 Code Name Type Credits ECTS
1 LAW 502 E Drejtë dhe Politike Penale Evropiane C 3.00 4.00
2 LAW 504 Praktikë / Klinikë Ligji II D 1.00 6.00
3 LAW 510 Diploma E 2.00 12.00
Elective semester Code Name Type Credits ECTS
1 LAW 231 E Drejta Zgjedhore C 3.00 4.00
2 LAW 233 Teknike Legjislative C 3.00 4.00
3 LAW 235 E Drejtë Kushtetuese e Krahasuar C 3.00 4.00
4 LAW 237 E Drejta e Profesioneve te Lira C 3.00 4.00
5 LAW 241 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor C 3.00 4.00
6 LAW 243 E Drejte Humanitare C 3.00 4.00
7 LAW 245 Mbrojtja e te Dhënave Personale C 3.00 4.00
8 LAW 506 E Drejtë e Krahasuar e Sistemeve Ligjore C 3.00 4.00
9 LAW 508 Ligji, Politika dhe Media C 3.00 4.00
10 LAW 512 E drejta e pronësisë industriale C 3.00 4.00
11 LAW 514 Kriminalistikë C 3.00 4.00
12 LAW 516 E Drejta e Konsumatorit C 3.00 4.00
13 LAW 518 E Drejta e Biznesit C 3.00 4.00
14 LAW 520 E Drejta e Konkurrencës C 3.00 4.00
15 LAW 522 Mjekësia Ligjore C 3.00 4.00
16 LAW 524 Politikë Penale dhe Drejtësi Restauruese C 3.00 4.00
17 LAW 526 Te drejtat e njeriut ndërkombëtare C 3.00 4.00
18 LAW 528 E Drejta e Falimentimit C 3.00 4.00
19 LAW 530 E Drejta e konkurrencës ne BE C 3.00 4.00
20 LAW 532 Viktimologji C 3.00 4.00
21 LAW 534 E Drejta Tatimore dhe Doganore C 3.00 4.00
22 LAW 536 E Drejta Ndërkombëtare e Investimeve C 3.00 4.00
23 LAW 538 E Drejta e Punës e Krahasuar C 3.00 4.00
24 LAW 540 E Drejta Sportive C 3.00 4.00